Pravidlá pre prednášajúcich

- Prednáška trvá štandardne 50 minút. Dlhší formát musí byť skonzultovaný (a odsúhlasený ) koordinátorom programu a organizátorom zodpovedným za konkrétnu programovú sekciu.

- Prednáška nesmie obsahovať materiál erotického alebo pre mládež inak nevhodného charakteru, pokiaľ v programe nie je označená poznámkou "18+." Organizátor si vyhradzuje právo kontrolovať obecenstvu pred vstupom do miestnosti vek a odoprieť vstup nedospelým osobám.

- Formát prednášky je dobrovoľný, organizátor odporúča niekoľko rôznych formátov vrátane PDF pre zaistenie funkčnosti. Videá a zvukové stopy vyžaduje priniesť v osobitných adresároch.

Väčší obsah videí, hudbu a iný materiál k prednáškam organizátor požaduje dodať s predstihom (emailom alebo sprístupniť na internete) osobe zodpovednej za prednášky (pre prípad neočakávaných technických problémov s materiálom prineseným na prenosných diskoch).

- Organizátor požaduje dodanie celej prednášky vrátane stručnej anotácie vopred k oznámenému termínu kvôli technickej príprave.

- Prejav prednášajúceho musí byť v súlade s dobrými mravmi, zákonmi Slovenskej republiky a verejne prístupnou povahou podujatia, ak si druh témy nevyžaduje inak (čo musí byť vopred oznámené organizátorovi).

- Technickým požiadavkám prednášajúcich sa organizátor zaväzuje vyhovieť vrámci svojich možností.

- Prednášajúci sú povinní dostaviť sa na svoju prednášku 5 minút vopred kvôli dôkladnej príprave.

- Počas pobytu v miestnosti sú prednášajúci povinní plne sa podriadiť pokynom organizátora.

V prípade, že máte k pravidlám otázky, napíšte nám na Guestbook alebo kontaktujte osoby zodpovedné za konkrétnu prednáškovú sekciu na [email protected]

 

Vaši organizátori