Pravidlá pre návštevníkov

 1. Návštevník je povinný správať sa podľa platnej legislatívy Slovenskej Republiky.
 2. Je zakázané vnášať, prechovávať a konzumovať alkoholické nápoje v priestoroch festivalu. (Platí aj pre osoby staršie ako 18 rokov)
 3. Je zakázané v priestoroch festivalu prechovávať a užívať omamné či psychotropné látky.
 4. Návštevníci pod vplyvom alkoholu alebo iných látok obťažujúci okolie, budú vyvedení z priestorov bez nároku na vrátenie vstupného
 5. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch.
 6. Vodné fajky sú v priestoroch festivalu zakázané.
 7. Návštevníci sú povinní nosiť pásku (vstupenku) na viditeľnom mieste. Pokiaľ dôjde k strhnutiu, vstupenka sa stáva neplatnou. Za strhnutú vstupenku nebude vydaná náhradná.
 8. Pokiaľ niekto znečistí priestory festivalu, je povinný ich dať do pôvodného stavu.
 9. V kinosále je zakázané konzumovať jedlá a nápoje.
 10. V prípade ak návštevník spôsobí škodu na majetku patriacemu domu kultúry, organizátorom alebo iným návštevníkom, je tento povinný škodu nahradiť v plnom rozsahu.
 11. V priestoroch festivalu majú návštevníci zakázané pripájať sa na elektrickú sieť vlastnými zariadeniami, ak nie je stanovené inak.
 12. Účastníci sú povinní sa riadiť pokynmi organizátorov – organizátori festivalu budú pre rozoznanie od návštevníkov riadne označení.
 13. Účastníci sú povinní dodržiavať pravidlá slušného správania. Je zakázané fyzicky či slovne napádať ostatných účastníkov.
 14. V priestoroch festivalu nebude možné prenocovanie. Nocľah si musí zabezpečiť každý návštevník sám. Organizátori pripravili zoznam ubytovacích zariadení so zvýhodnenou cenou. Nájdete ich v sekcii ubytovanie.
 15. Plagáty a reklama môžu byť vyvesené či vylepené len na označených miestach a to po dohode s hlavným organizátorom, alebo človekom povereným vylepovaním plagátov a reklamy.
 16. Akékoľvek zbrane sú na festivale zakázané, makety ku cosplayom musia byť nahlásené a schválené v infostánku. Vystupujúci so zbraňami sa musia dopredu nahlásiť organizátorom festivalu.
 17. S maketami zbraní slúžiacich ako súčasť cosplayov je nutné narábať tak, aby nedošlo k ujme na zdraví vlastníka ani ostatných návštevníkov a je nutné ich v deň príchodu na festival nahlásiť v infostánku.
 18. Do areálu festivalu nie je dovolené vodiť či priniesť si akékoľvek zvieratá.
 19. Je zakázané používať a vstupovať do toaliet opačného pohlavia.
 20. Na odloženie osobných vecí a búnd bude vyhradená šatňa – organizátori neručia za akékoľvek neuložené, odcudzené veci návštevníka v priestoroch festivalu.
 21. Organizátori si vyhradzujú právo na doplnenie pravidiel a v prípade návštevníka porušujúceho tieto pravidlá, si organizátori vyhradzujú právo na jeho adekvátne potrestanie, ktorým môže byť aj opustenie festivalu dotyčného bez nároku na vrátenie peňazí za vstupné.